วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563     [ สำหรับเจ้าหน้าที่ ]
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช                          โทร 0-7580-4117,0-7580-4118                         
dayNames; } /* Set the array of strings used to label the days of the week. This array must contain seven elements, one for each day of the week. The first entry in this array represents Sunday. */ function setDayNames($names) { $this->dayNames = $names; } /* Get the array of strings used to label the months of the year. This array contains twelve elements, one for each month of the year. The first entry in this array represents January. */ function getMonthNames() { return $this->monthNames; } /* Set the array of strings used to label the months of the year. This array must contain twelve elements, one for each month of the year. The first entry in this array represents January. */ function setMonthNames($names) { $this->monthNames = $names; } /* Gets the start day of the week. This is the day that appears in the first column of the calendar. Sunday = 0. */ function getStartDay() { return $this->startDay; } /* Sets the start day of the week. This is the day that appears in the first column of the calendar. Sunday = 0. */ function setStartDay($day) { $this->startDay = $day; } /* Gets the start month of the year. This is the month that appears first in the year view. January = 1. */ function getStartMonth() { return $this->startMonth; } /* Sets the start month of the year. This is the month that appears first in the year view. January = 1. */ function setStartMonth($month) { $this->startMonth = $month; } /* Return the URL to link to in order to display a calendar for a given month/year. You must override this method if you want to activate the "forward" and "back" feature of the calendar. Note: If you return an empty string from this function, no navigation link will be displayed. This is the default behaviour. If the calendar is being displayed in "year" view, $month will be set to zero. */ function getCalendarLink($month, $year) { return ""; } /* Return the HTML for the current month */ function getCurrentMonthView() { $d = getdate(time()); return $this->getMonthView($d["mon"], $d["year"]); } /* Return the HTML for the current year */ function getCurrentYearView() { $d = getdate(time()); return $this->getYearView($d["year"]); } /* Return the HTML for a specified month */ function getMonthView($month, $year) { return $this->getMonthHTML($month, $year); } /* Return the HTML for a specified year */ function getYearView($year) { return $this->getYearHTML($year); } /******************************************************************************** The rest are private methods. No user-servicable parts inside. You shouldn't need to call any of these functions directly. *********************************************************************************/ /* Calculate the number of days in a month, taking into account leap years. */ function getDaysInMonth($month, $year) { if ($month < 1 || $month > 12) { return 0; } $d = $this->daysInMonth[$month - 1]; if ($month == 2) { // Check for leap year // Forget the 4000 rule, I doubt I'll be around then... if ($year%4 == 0) { if ($year%100 == 0) { if ($year%400 == 0) { $d = 29; } } else { $d = 29; } } } return $d; } /* Generate the HTML for a given month */ function getMonthHTML($m, $y, $showYear = 1) { $conn = new connection(); $s = ""; $a = $this->adjustDate($m, $y); $month = $a[0]; $year = $a[1]; $daysInMonth = $this->getDaysInMonth($month, $year); $date = getdate(mktime(12, 0, 0, $month, 1, $year)); $first = $date["wday"]; $monthName = $this->monthNames[$month - 1]; $prev = $this->adjustDate($month - 1, $year); $next = $this->adjustDate($month + 1, $year); if ($showYear == 1) { $prevMonth = $this->getCalendarLink($prev[0], $prev[1]); $nextMonth = $this->getCalendarLink($next[0], $next[1]); } else { $prevMonth = ""; $nextMonth = ""; } $header = $monthName . (($showYear > 0) ? " " . ($year+543) : ""); $s .= ""; $s .= " "; $s .= " "; $s .= ""; $s .= "
"; $s .= "\n"; $s .= "\n"; $s .= "\n"; $s .= "\n"; $s .= "\n"; $s .= "\n"; $s .= "\n"; $s .= "\n"; $s .= "\n"; $s .= "\n"; $s .= "\n"; $s .= "\n"; $s .= "\n"; $s .= "\n"; $s .= "\n"; // We need to work out what date to start at so that the first appears in the correct column $d = $this->startDay + 1 - $first; while ($d > 1) { $d -= 7; } // Make sure we know when today is, so that we can use a different CSS style $today = getdate(time()); while ($d <= $daysInMonth) { $s .= "\n"; for ($i = 0; $i < 7; $i++) { $class = ($year == $today["year"] && $month == $today["mon"] && $d == $today["mday"]) ? "calendarToday" : "calendar"; if($d >=1 and $d <=31 ) { $yy = ($year+543); $sql="select * from activity where 1=1 and ACTIVITY_DATE='$yy-$month-$d' "; $links = $conn->open(); $result = $links->query($sql); $num = $result->num_rows; } else { $num = 0; } if($num > 0) { $row = $result->fetch_object(); $link = "files/ViewActivity.php?ActivityID=".$row->ACTIVITY_ID; $title = $row->ACTIVITY_SUBJECT; } else { $link=""; $title=""; } if($num > 0) { $bgcolor="#1a03ec"; } else if(($i ==0 or $i == 6) && ($d > 0 && $d <= $daysInMonth)) { $bgcolor="#fafbfe"; } else if($d > 0 && $d <= $daysInMonth) { $bgcolor="#f6f9f5"; } else { $bgcolor="ffffff"; } $s .= ""; $d++; } $s .= ""; } $s .= "
" . (($prevMonth == "") ? " " : "") . "
$header
" . (($nextMonth == "") ? " " : "
") . "
" . $this->dayNames[($this->startDay)%7] . "
" . $this->dayNames[($this->startDay+1)%7] . "
" . $this->dayNames[($this->startDay+2)%7] . "
" . $this->dayNames[($this->startDay+3)%7] . "
" . $this->dayNames[($this->startDay+4)%7] . "
" . $this->dayNames[($this->startDay+5)%7] . "
" . $this->dayNames[($this->startDay+6)%7] . "
"; if ($d > 0 && $d <= $daysInMonth) { $s .= (($link == "") ? $d : "
[ $d ]
".$title."
"); } else { $s .= "-"; } $s .= "
"; $s .= "
"; return $s; } function adjustDate($month, $year) { $a = array(); $a[0] = $month; $a[1] = $year; while ($a[0] > 12) { $a[0] -= 12; $a[1]++; } while ($a[0] <= 0) { $a[0] += 12; $a[1]--; } return $a; } /* The start day of the week. This is the day that appears in the first column of the calendar. Sunday = 0. */ var $startDay = 0; /* The start month of the year. This is the month that appears in the first slot of the calendar in the year view. January = 1. */ var $startMonth = 1; /* The labels to display for the days of the week. The first entry in this array represents Sunday. */ var $dayNames = array("อาทิตย์", "จันทร์", "อังคาร", "พุธ", "พฤหัสบดี", "ศุกร์", "เสาร์"); /* The labels to display for the months of the year. The first entry in this array represents January. */ var $monthNames = array("มกราคม", "กุมภาพันธ์", "มีนาคม", "เมษายน", "พฤษภาคม", "มิถุนายน", "กรกฏาคม", "สิงหาคม", "กันยายน", "ตุลาคม", "พฤศจิกายน", "ธันวาคม"); /* The number of days in each month. You're unlikely to want to change this... The first entry in this array represents January. */ var $daysInMonth = array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31); } class MyCalendar extends Calendar { function getCalendarLink($month, $year) { // Redisplay the current page, but with some parameters // to set the new month and year $s = getenv('SCRIPT_NAME'); return "$s?sMonth=$month&sYear=$year"; } } //include("../files/config.inc.php"); //include("../files/function.inc.php"); $d = getdate(time()); $month = @$_GET["sMonth"]; $year = @$_GET["sYear"]; if ($month == "") { $month = $d["mon"]; } if ($year == "") { $year = $d["year"]; } $cal = new MyCalendar; echo $cal->getMonthView($month, $year); ?>
  ภาพกิจกรรมล่าสุด
  ลิงค์แนะนำ
          หัวข้อสนทนาล่าสุด

ปล่อยน้ำเสียลงคลองท่าเลา
โดย :   คนเดือดร้อน     เมื่อวันที่ :   17  เม.ย.  2562     เวลา : 15:27:52 น.     อ่าน : 9615     ตอบ : 5

ติวท้องถิ่น 61 นครศรีฯ
โดย :   นิธิ     เมื่อวันที่ :   6  มิ.ย.  2561     เวลา : 22:36:28 น.     อ่าน : 3532     ตอบ : 8

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง
โดย :   kawinha     เมื่อวันที่ :   20  เม.ย.  2561     เวลา : 15:32:22 น.     อ่าน : 3500     ตอบ : 6

เปิดให้บริการแล้ว กระดานเสวนาสำหรับพี่น้องชาวตำบลนาหลวงเสน
โดย :   อบต. นาหลวงเสน     เมื่อวันที่ :   8  ม.ค.  2559     เวลา : 05:51:22 น.     อ่าน : 131624     ตอบ : 315

ไปยังกระดานสนทนา
  ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น