วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายสุเมธ  ผาสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจรติในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

 101 total views,  4 views today