กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่  31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นายสุเมธ  ผาสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสนได้เป็นประธานในกิจกรรมการจัดทำนโยบายมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน โดยมีการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยความรับผิดชอบ และโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ และก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชนต่อไป

 86 total views,  8 views today