สมาชิกสภา อบต.


นายบุญศักดิ์ มณีฉาย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสนธยา ชูประพันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายชาตรี โมระมัต
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมชาย หอมประสิทธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 1


นายชนินทร์ ใจดี
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายสนธยา ชูประพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายสมพร ศิริรักษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายสันติ วังวิเศษกุศล
ส.อบต.หมู่ที่ 5


นายไพโรจน์ ทองแท้
ส.อบต.หมู่ที่ 6


นายบุญศักดิ์ มณีฉาย
ส.อบต.หมู่ที่ 7


นายสุรินทร์ สุขอนันต์
ส.อบต.หมู่ที่ 8


นายสุชาติ รัตนสุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 9

 2,615 total views,  2 views today