การประเมิน ITA

O1 โครงสร้าง >>   

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

โครงสร้างสำนักปลัด

โครงสร้างกองช่าง

โครงสร้างกองคลัง

โครงสร้างกองการศึกษา

O2 ข้อมูลผู้บริหาร >>

ฝ่ายบริหาร

หัวหน้าส่วนราชการ

03 อำนาจหน้าที่ 

อำนาจหน้าที่ อบต.

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น

O5 ข้อมูลการติดต่อ 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A 

O9 Social Network 

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี 

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ      

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ               

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล >>
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >>
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี >>

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ >>

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี >>

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น >>

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม >>

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร >>

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร >>

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี >>

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต >>

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร >>

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต>>

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน >>

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี >>

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน >>

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน >>

 242 total views,  3 views today