บุคลากรสำนักปลัด


นางสืบศิริ พุมอุทัยวิรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

งานบริหารงานทั่วไป


นางอังคนา ทองแป้น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวภิญญาภัทร สังวาลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวณัฐวดี เมืองไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอรวรรณ ปลอดทุกข์
นักการ


นางสาวบุปผา เรืองรอด
นักการ


นายธีรศักดิ์ ส้มเขียวหวาน
คนงาน


นายสรรเพรช ผาสุข

คนงาน


นายสถาพร รัตนพันธ์
ยาม


นายรัตนภูมิ รัตนสุภา
พนักงานขับรถยนต์


นายวิรัตน์ รัตนพันธ์
พนักงานขับรถยนต์


นายสรรพกฤษดิ์ รักษาสัตย์
พนักงานขับรถยนต์

งานนโยบายและแผน


นางสาวอนงค์ศรี ไวแพน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวธัญสิริพุมอุทัยวิรัตน์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


สิบเอกธำรงค์ รัตนบุรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นายไมตรี รัตนพันธ์
พนักงานดับเพลิง


นายชำนาญ ชนะสุข
พนักงานดับเพลิง


นายโรจนินทร์ จิตละเอียด
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)

งานพัฒนาชุมชน


นางวรรณี สงเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายวัชรพล เทพรังสฤษฏ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

งานส่งเสริมการเกษตร


นางสาวพัทยา ขวดใส
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานสาธารณสุขนายรัตนพล จันทร์ทอง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นายสันติสุข ผาสุข
คนงานประจำรถขยะ


นายชาญชัย บุญเพชร
คนงานประจำรถขยะ


นายสุชาติ ผาสุข
คนงานประจำรถขยะ


นายบริพัตร มณีฉาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

งานบุคลากร


นางสาวสิริธร เจริญวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวกาญจนา ยุติธรรม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 588 total views,  7 views today