บุคลากรกองช่าง


นายเมธา ศรีเปารยะ
ผู้อำนวยการกองช่าง

งานก่อสร้าง


นายพัชระ สินธู
นายช่างโยธาอาวุโส


นายประดิษฐ์ แก้วลาย

นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายศุภกิจมณีฉาย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

งานประสานงานสาธารณูปโภค


นางสาวสุนันทา คงไสย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายณัฐพล พวงมณี
พนักงานขับรถยนต์


นายเอกราช มณีโชติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายพรสถิตย์ การะเกตุ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายรุ่งอนันต์ ฟองงาม
คนงาน


นายนฤดมย์ อัยราคม

คนงาน


นายกิตติชัย รัตนสุภา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายวิรัตน์เจริญสุขสมบูรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 700 total views,  2 views today