บุคลากรกองคลัง


นางจิตติ ผิวนวล
ผู้อำนวยการกองคลัง

การเงินและบัญชี


นางสาวโสภา เจริญสุขสมบูรณ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสุพิชชา สุขสงวน

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


นางสุดารัตน์ เดชาฐาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวณัฐกานต์ ตราชู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ


นางเบอร์รี ชูแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางนาตยา ตราชู
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวปิยะนุช สุวรรณภักดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 1,102 total views,  4 views today