บุคลากรกองคลัง


นางจิตติ ผิวนวล
ผู้อำนวยการกองคลัง

การเงินและบัญชี


นางสาวโสภา เจริญสุขสมบูรณ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสุพิชชา สุขสงวน

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


นางสุดารัตน์ เดชาฐาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวณัฐกานต์ ตราชู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางนาตยา ตราชู
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวปิยะนุช สุวรรณภักดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาววันวิสา เมืองไทย

คนงาน

 2,292 total views,  2 views today