บุคลากรกองการศึกษานางวีลัดดา รุ่งเมือง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

งานบริหารการศึกษา


นางสาวภัทรกัณฑา ชนูดหอม
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ


นายสุริยา กุมารจันทร์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวณัฐพร รักษาแก้ว

คนงานทั่วไป

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสุมาลี เกิดบัวทอง
ครู


สุเมตตา แผ่นทอง
ครู


นางอุทัย ปานอ่อน

ครู


นางสาวธนัชพร ลักษณะ
ครู


นางสาวชฎาภัท เจริญวงศ์
ครู


นางสาววรรณเพ็ญ เหมือนหมาย
ครู


ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ์ คงเรือง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

น.ส.อำภาพันธ์ เชาว์ช่างเหล็ก
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


น.ส.นัฐวรรณ ฤทธิศักดิ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


น.ส.จิราภรณ์ ปลอดทุกข์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


น.ส.วิลาวัลย์ พันธมาศ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางปัทมา เกษรินทร์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวเนตรทราย เกิดบัวทอง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวศิรินภา อู่ทองคำ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวพิไลพร เจริญสุขสมบูรณ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางปิยะมาศ ปิยพฤกษพรรณ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางเบญจรัตน์ เจริญวงศ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวพลอยพิชชา ตุลาธร

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาววิยะดา ส้มเขียวหวาน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวสุดใจ แก้ววิจิตร

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวธนิศา ภูมิสถิตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นายเฉลิมพงศ์ มณีฉาย
ยาม


นายสาโรจน์ สกุลสวัสดิพันธ์
ยาม

 1,567 total views,  6 views today