คู่มือประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

– การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
– การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
– การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
– การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
– การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
– การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
– การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
– การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
– การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
– การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
– การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
– การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
– การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
– การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
– การแจ้งขุดดิน
– การแจ้งถมดิน
– การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
– การรับชำระภาษีป้าย
– การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
– การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
– คู่มือสำหรับประชาชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
– คู่มือสำหรับประชาชน ผู้สูงอายุ
– คู่มือสำหรับประชาชนผู้พิการ
– คู่มือสำหรับประชาชน-เอดส์
– แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

 คู่มือประชาชน***หมายเหตุ ท่านสามารถกดที่เรื่องเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ได้

 1,354 total views,  2 views today