1.ประวัติความเป็นมา

ประมาณปี พ.ศ. 2310 จากคำบอกเล่าต่อๆกันมาว่าคนกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งถิ่นฐานในตำบลนาหลวงเสนในปัจจุบัน ได้แก่ นายเสนซึ่งพื้นเพเป็นชาวจังหวัดพัทลุง ได้หนีมาบวชอยู่ที่วัดสำโรง ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนาหลวงเสน เนื่องจากเกิดน้ำท่วมคุก ซึ่งในขณะนั้นนายเสนเป็นนักโทษอยู่จึงได้หนีน้ำท่วมมาบวช หลังจากลาสิกขาบทแล้วต้องการที่จะตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นาหลวงเสน จึงได้สำรวจพื้นที่ต่างๆเมื่อถึงพื้นที่ หมู่ที่5 ของตำบลนาหลวงเสนในปัจจุบัน ก็เกิดความพึงพอใจที่นี่เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี จากนั้นก็ได้ชักชวนพี่น้องซึ่งอยู่บ้านควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มาตั้งถิ่นฐานอยู่ด้วย เนื่องจากในขณะนั้นบ้านควนมะพร้าวเกิดไข้ห่าระบาดหนักจึงได้อพยพมาจากนั้นก็เริ่มประกอบอาชีพโดยนายเสนเป็นผู้บุกเบิกการทำนา พื้นที่บริเวณนี้ต่อมาจึงเรียกกันว่า “นาหลวงเสน” (หลวงเสนเป็นชื่อของนายเสน ที่เรียกกันโดยทั่วไป หลวงเป็นคำนำหน้านามของคนที่ผ่านการบวชมาแล้ว) ต่อมาเมื่อแบ่งเขตการปกครองตำบลนาหลวงเสน ก็แบ่งเป็นหมู่บ้าน พื้นที่บริเวณนี้ถูกแบ่งเป็นหมู่ที่ 5 ชื่อบ้านคอกช้าง ซึ่งเดิมพื้นที่บริเวณนี้ เคยเป็นคอกสำหรับขังช้างป่าขนาดใหญ่จึงได้เรียกกันว่า “คอกช้าง” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมากระทั่งปัจจุบัน

1.1 ด้านกายภาพ

ที่ตั้งของตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวอำเภอทุ่งสงประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ 86.37 ตารางกิโลเมตร หรือ 53,980 ไร่

ทิศเหนือ ⇒ จดอำเภอช้างกลาง และอำเภอลานสกา
ทิศตะวันตก ⇒ จดเทศบาลตำบลชะมาย ตำบลหนองหงส์ และอำเภอนาบอน
ทิศตะวันออก ⇒ จดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ และเทศบาลเมืองทุ่งสง
ทิศใต้ ⇒ จดเทศบาลเมืองทุ่งสง และเทศบาลตำบลชะมาย

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบเชิงเขา ทางตอนเหนือของตำบลเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนตลอดแนว ได้แก่เขาเหมน เขาทง เขาพระ เขาโยง ฯลฯ เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำปากพนัง

1.3 สภาพภูมิอากาศ

เป็นลักษณะภูมิอากาศเขตร้อน Tropical Climate มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 2,000-3,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน ในช่วงฤดูร้อนปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือน เมษายน แต่จะมีฝนตกเป็นครั้งคราว

1.4 ลักษณะของดิน

ส่วนใหญ่เป็นดินร่วน มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชหลายชนิดทั้งพืชสวน พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่ม

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

พื้นที่ตำบลนาหลวงเสนเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย ได้แก่ คลองวังหีบ คลองท่าเลา คลองท่าโหลน แหล่งน้ำเหล่านี้เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการตั้งถิ่นฐานและหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของประชาชน

1.6 ลักษณะของไม้และป่า

ป่าไม้จะมี 2 ลักษณะคือ ป่าสงวนแห่งชาติคลองวังหีบและป่าสงวนแห่งชาติน้ำตกโยง ในส่วนของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จะมีเนี้อที่ประมาณ 17,458 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.34 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่ป่าไม่ที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสนจะอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

2. ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการเมืองการปกครอง

ตำบลนาหลวงเสน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน นายศุภโชค ส้มเขียวหวาน
หมู่ที่ 2 บ้านใต้ ผู้ใหญ่บ้าน นายเชาวรัตน์ สมทรง
หมู่ที่ 3 บ้านท่าเลา ผู้ใหญ่บ้าน นายชัยยศ จีบโจง
หมู่ที่ 4 บ้านลำหัด ผู้ใหญ่บ้าน นายประสิทธิ์ ตรีเพชร
หมู่ที่ 5 บ้านคอกช้าง ผู้ใหญ่บ้าน นายประยูร รัตนพันธ์
หมู่ที่ 6 บ้านสำโรง ผู้ใหญ่บ้าน นายพิชิต เจริญสุขสมบูรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านประดู่ กำนัน นายสุธีย์ มณีฉาย
หมู่ที่ 8 บ้านไสเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน นายณัฐกณฑ์ สังข์ชุม
หมู่ที่ 9 บ้านหน้าเขา ผู้ใหญ่บ้าน นายธีรยุทธ เกิดบัวทอง

2.2 การเลือกตั้ง

ข้อมูลจากการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุด เมื่อปี 2564 สรุปจำนวนผู้มีสิทธิและผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ดังนี้

– การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น มี 1 เขตการเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 7,053 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 5,275 คน

– การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 9 เขต

เขตเลือกตั้ง ชื่อบ้าน จำนวนผู้มีสิทธิ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ
1 บ้านสระแก้ว 1,111 889
2 บ้านใต้ 786 635
3 บ้านท่าเลา 1,000 783
4 บ้านลำหัด 666 416
5 บ้านคอกช้าง 996 540
6 บ้านสำโรง 666 504
7 บ้านประดู่ 567 476
8 บ้านไสเหนือ 748 605
9 บ้านหน้าเขา 497 421

รวม

7,037 5,269

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลนาหลวงเสนจะเป็นคนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในตำบลนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ส่วนหนึ่งก็จะย้ายถิ่นฐานจากที่อื่น โดยเริ่มจากการมารับจ้างทำการเกษตร แล้วต่อมาก็ได้อาศัยอยู่ที่ตำบลนี้อย่างถาวร

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

จำนวนประชากร
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด

จำนวนประชากร

ชาย หญิง รวม
1 บ้านสระแก้ว 436 784 799 1,583
2 บ้านใต้ 317 536 541 1,077
3 บ้านท่าเลา 489 661 708 1,369
4 บ้านลำหัด 254 454 437 891
5 บ้านคอกช้าง 515 663 728 1,391
6 บ้านสำโรง 280 411 454 865
7 บ้านประดู่ 234 465 416 881
8 บ้านไสเหนือ 272 506 523 1,029
9 บ้านหน้าเขา 184 383 374 757
รวม   2,981 4,863 4,980 9,843

ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2564

ข้อมูลจำนวนประชากร ชาย – หญิง แยกตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 รวม หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 รวม ทั้งสิ้น
น้อยกว่า 1 ปี 8 5 8 3 6 4 8 2 10 54 9 7 5 4 13 7 5 8 12 70 124
1 ปี 12 6 5 8 6 3 7 7 4 58 9 8 4 7 10 3 3 9 6 59 117
2 ปี 12 7 11 6 12 4 10 8 7 77 9 7 11 5 5 5 4 4 8 58 135
3 ปี 8 11 9 2 17 4 10 8 9 78 12 2 13 1 6 4 6 7 4 55 133
4 ปี 10 7 11 9 9 6 6 5 13 76 7 7 6 1 7 5 9 5 8 55 131
5 ปี 17 5 5 4 10 4 16 6 8 75 9 7 5 5 6 8 7 7 4 58 133
6 ปี 6 5 5 4 13 5 10 4 7 59 6 2 6 6 8 5 5 6 9 53 112
7 ปี 12 5 8 5 9 6 4 8 8 65 9 9 5 4 7 5 7 4 2 52 117
8 ปี 10 8 6 4 9 3 3 5 6 54 9 4 4 4 6 7 12 6 5 57 11
9 ปี 8 5 5 10 4 4 10 6 7 59 12 6 3 3 8 4 6 2 4 48 107
10 ปี 8 4 0 4 1 5 7 7 2 38 5 6 7 3 9 4 4 6 3 47 85
11 ปี 6 4 7 4 3 3 8 6 7 48 8 2 1 4 3 3 6 4 1 32 80
12 ปี 13 8 6 8 10 2 10 8 4 69 9 2 12 3 6 1 4 7 5 49 118
13 ปี 10 5 5 9 4 2 6 6 5 52 8 6 5 3 10 7 5 4 2 50 102
14 ปี 6 5 8 7 8 5 7 8 3 57 16 5 6 4 5 8 5 6 8 63 120
15 ปี 11 6 14 7 7 2 5 4 5 61 9 11 6 2 13 3 2 4 4 54 115
16 ปี 14 11 6 5 8 3 7 4 10 68 15 8 8 9 12 1 7 11 9 80 148
17 ปี 11 7 10 6 10 6 14 9 1 74 12 6 3 8 11 4 5 4 5 58 132
18 ปี 12 10 12 9 13 8 7 7 6 84 14 5 5 5 11 7 8 11 9 75 159
19 ปี 15 8 7 4 11 7 9 9 9 79 16 12 11 6 12 8 5 9 5 84 163
20 ปี 16 13 10 13 10 4 8 6 6 86 11 8 14 4 13 4 3 10 3 70 156
21 ปี 8 10 12 7 7 10 7 7 2 70 10 9 7 11 12 5 6 5 5 70 140

 

ช่วงอายุ ประชากรหญิง ประชากรชาย รวม
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 รวม หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 รวม ทั้งสิ้น
22 ปี 9 8 9 2 12 3 6 13 4 66 11 10 10 5 9 4 5 9 5 68 134
23 ปี 15 9 10 3 9 11 5 8 3 73 9 5 13 5 7 4 4 11 9 67 140
24 ปี 9 7 10 8 12 3 9 8 4 70 16 4 11 5 15 6 5 4 3 69 139
25 ปี 13 6 13 5 9 7 6 5 12 76 9 8 9 5 10 5 8 11 10 75 151
26 ปี 13 6 12 8 12 3 7 12 5 78 11 13 8 8 10 5 11 12 9 87 165
27 ปี 16 5 6 6 11 14 5 9 6 78 8 6 17 5 8 8 7 14 6 79 157
28 ปี 12 9 15 8 8 4 4 7 6 73 12 5 11 4 11 4 5 10 5 67 140
29 ปี 13 7 13 6 12 3 13 12 6 85 11 5 13 7 14 10 3 4 10 77 162
30 ปี 14 9 11 10 6 5 6 10 6 77 16 7 15 4 6 7 5 1 4 65 142
31 ปี 9 11 11 8 16 7 5 9 9 85 11 11 9 6 13 8 11 14 6 89 174
32 ปี 8 8 12 6 10 10 4 4 9 71 15 3 10 5 11 3 10 10 4 71 142
33 ปี 11 7 13 7 15 6 14 5 6 84 7 11 7 3 10 6 8 12 4 68 152
34 ปี 7 4 11 5 9 8 11 6 9 70 16 4 5 11 19 7 8 7 7 84 154
35 ปี 14 9 6 7 9 7 8 7 6 73 12 5 12 8 7 13 8 12 2 79 152
36 ปี 12 6 5 11 9 8 10 7 5 73 16 7 11 5 10 5 10 4 5 73 146
37 ปี 10 8 9 9 13 11 7 8 4 79 12 7 8 4 14 9 2 4 4 64 143
38 ปี 10 4 15 4 14 7 7 6 4 71 20 9 11 6 8 6 4 2 5 71 142
39 ปี 20 11 13 8 10 9 15 13 8 107 9 7 14 5 12 12 5 11 5 80 187
40 ปี 6 13 16 6 11 6 7 5 4 74 11 9 8 6 8 8 5 5 9 69 143
41 ปี 14 7 8 13 9 7 3 5 8 74 21 14 17 14 11 6 13 11 4 113 187
42 ปี 19 12 11 14 9 10 4 12 5 96 12 13 9 10 11 11 4 10 6 86 182
43 ปี 7 9 12 2 10 8 5 8 6 67 10 4 11 6 7 6 7 6 4 61 128
44 ปี 14 7 18 8 11 6 8 13 4 89 8 6 14 12 19 8 6 5 5 83 172

 

ช่วงอายุ ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 รวม หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 รวม ทั้งสิ้น
45 ปี 14 8 11 7 7 8 1 14 3 73 12 11 13 7 8 5 6 8 3 73 146
46 ปี 12 16 11 9 17 5 8 10 7 95 7 6 12 4 9 3 9 14 6 70 165
47 ปี 17 13 11 3 10 4 7 11 7 83 16 12 13 10 14 7 7 10 1 90 173
48 ปี 15 9 7 7 13 13 5 11 8 88 7 15 8 8 10 10 4 16 10 88 176
49 ปี 19 11 3 9 8 8 7 6 6 77 16 4 14 6 13 12 4 6 7 79 156
50 ปี 10 11 9 5 13 8 6 7 7 76 13 9 17 8 14 4 2 9 6 82 158
51 ปี 12 7 10 6 10 6 4 6 4 65 8 11 10 8 13 4 5 6 5 70 135
52 ปี 4 5 14 5 10 5 6 7 2 58 12 7 8 6 9 8 3 6 8 67 125
53 ปี 16 5 11 7 11 6 6 5 3 70 8 6 12 3 9 3 4 3 4 52 122
54 ปี 7 6 13 9 13 3 3 4 2 60 10 9 11 7 14 9 7 10 4 81 141
55 ปี 10 7 8 3 13 6 3 3 6 59 11 7 10 8 9 6 6 5 2 64 123
56 ปี 10 8 9 3 8 8 12 6 4 68 8 6 17 3 2 8 4 7 5 60 128
57 ปี 10 4 10 10 4 2 5 5 4 54 11 9 12 6 12 10 5 6 3 74 128
58 ปี 9 4 7 5 5 2 3 4 3 42 7 6 12 3 13 5 7 3 2 58 100
59 ปี 3 9 7 2 3 6 4 8 4 46 6 7 7 2 5 5 7 8 2 49 95
60 ปี 5 8 9 1 6 2 1 8 5 45 4 5 16 8 12 4 4 3 3 59 104
61 ปี 8 5 5 7 10 4 3 7 3 52 7 5 9 4 11 3 4 4 3 50 102
62 ปี 5 3 6 1 4 3 1 3 1 27 6 3 8 2 4 3 6 2 4 38 65
63 ปี 6 2 6 4 9 2 3 5 3 40 8 7 10 3 3 3 3 7 5 49 89
64 ปี 8 6 4 5 3 1 3 4 0 34 4 7 10 5 5 5 4 5 2 47 81
65 ปี 7 3 6 4 5 6 2 4 0 37 9 5 4 7 8 4 3 2 2 44 81
66 ปี 3 7 2 3 8 1 4 1 1 30 5 4 5 4 0 4 1 5 2 30 60
67 ปี 7 3 9 1 3 2 3 4 1 33 3 7 2 3 6 5 0 0 1 27 60

 

ช่วงอายุ ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 รวม หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 รวม ทั้งสิ้น
68 ปี 2 2 6 2 0 3 1 2 1 19 9 0 10 3 7 6 2 3 1 41 60
69 ปี 4 2 1 1 4 6 2 2 3 25 3 6 6 3 7 5 5 4 0 39 64
70 ปี 7 1 5 2 3 2 1 1 3 25 7 4 6 3 4 2 1 2 2 31 56
71 ปี 5 4 1 2 4 3 0 3 1 23 10 6 6 4 3 6 1 8 2 46 69
72 ปี 4 1 1 3 2 1 1 1 1 15 7 2 6 4 6 6 1 3 2 37 52
73 ปี 7 1 4 2 2 3 0 2 1 22 3 2 2 3 4 3 4 1 1 23 45
74 ปี 1 6 4 1 4 4 1 2 1 24 5 4 5 4 3 4 1 3 2 31 55
75 ปี 2 0 5 1 1 2 1 4 1 17 1 2 3 1 3 2 1 4 3 20 37
76 ปี 4 1 1 3 1 1 1 1 4 17 6 1 1 2 5 3 2 2 3 25 42
77 ปี 4 2 0 2 1 0 2 0 3 14 8 6 2 4 5 1 2 0 1 29 43
78 ปี 2 1 1 2 2 1 1 2 0 12 1 3 2 4 4 2 1 0 3 20 32
79 ปี 0 1 2 1 2 1 1 2 0 10 6 5 0 4 6 3 3 2 1 30 40
80 ปี 2 2 2 1 0 1 0 0 0 8 2 3 0 4 2 3 1 1 2 18 26
81 ปี 2 3 1 2 2 2 1 4 1 18 0 3 2 4 2 1 0 3 1 16 34
82 ปี 2 2 1 3 2 0 2 0 1 13 5 3 1 2 2 0 1 3 0 17 30
83 ปี 2 1 0 0 0 2 2 1 0 8 5 4 4 5 3 0 1 1 1 24 32
84 ปี 2 1 2 2 1 1 0 0 0 9 1 1 1 2 2 3 0 2 1 13 22
85 ปี 1 0 2 1 0 1 0 1 0 6 3 1 0 2 3 1 1 1 0 12 18
86 ปี 0 1 3 0 0 1 0 0 0 5 0 2 3 1 4 1 0 0 3 14 19
87 ปี 2 2 1 1 2 0 0 0 0 8 3 2 1 0 2 1 0 4 0 13 21
88 ปี 1 0 0 0 3 1 0 1 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 8
89 ปี 1 2 0 1 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 2 0 2 1 1 7 12
90 ปี 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5 9

 

ช่วงอายุ ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 รวม หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 รวม ทั้งสิ้น
91 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3
92 ปี 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 4 6
93 ปี 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 5
94 ปี 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 5
95 ปี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
96 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 5 5
97 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 ปี 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
99 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
100 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
มากกว่า 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2564
จำนวนประชากร จำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2565
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล
ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต้
มีครัวเรือนทั้งหมด 2,346 ครัวเรือน
จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 6,575 คน
เพศชาย 3,186 คน
เพศหญิง 3,389 คน

จำแนกตามประเภทอาชีพ
ประเภทอาชีพ เพศชาย เพศหญิง รวม
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
กำลังศึกษา 610 9.28 594 9.03 1,204 18.31
ไม่มีอาชีพ 74 1.13 91 1.38 165 2.51
เกษตร – ทำนา 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เกษตร – ทำไร่ 0 0.00 1 0.02 1 0.02
เกษตร – ทำสวน 1,418 21.57 1,426 21.69 2,844 43.25
เกษตร – ประมง 3 0.05 0 0.00 3 0.05
เกษตร – ปศุสัตว์ 1 0.02 0 0.00 1 0.02
พนักงาน – รับราชการ 80 1.22 80 1.22 160 2.43
พนักงาน – รัฐวิสาหกิจ 18 0.27 11 0.17 29 0.44
พนักงานบริษัท 42 0.64 47 0.71 89 1.35
รับจ้างทั่วไป 772 11.74 782 11.8 1,554 23.63
ค้าขาย 69 1.05 169 2.57 238 3.62
ธุรกิจส่วนตัว 43 0.65 66 1.00 109 1.66
อาชีพอื่น ๆ 56 0.85 122 1.86 178 2.71
รวม 3,186 48.46 3,389 51.54 6,575 100

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

 

 4,094 total views,  4 views today